fbpx

BANKRUPTIMI: RRITJA E VOGL "MADOFF"

frode carosello

Kush nuk e di historinë e Bernie Madoff, financuesi New Yorker që, duke modernizuar "Skemën Ponzi", ka mashtruar mijëra njerëz dhe ka kapur, me legjislacionin aktual të SHBA, dënimin maksimal të barabartë me 150 vjet burg.

Madoff u shpall fajtor për njëmbëdhjetë akuza (akuza për krim), duke përfshirë mashtrimin e letrave me vlerë, mashtrim nga këshilltarët financiarë, mashtrim postar, mashtrim telematik, tre akuza për pastrim parash, paraqitje të gabuar, dëshmi të rreme, depozita false në "Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim"Dhe mashtrimi i sigurimeve shoqërore të punonjësve (https://www.justice.gov/usao-sdny/programs/victim-witness-services/united-states-v-bernard-l-madoff-and-related-cases).

Lo Skema Ponzi që frymëzoi mashtrimin gjigant u shpik nga një emigrant italian në SHBA, Charles Ponzi, dhe lejon ata që fillojnë zinxhirin dhe investitorët e parë të marrin kthime shumë të larta ekonomike afatshkurtra, të paguara me shumat e paguara nga investitorët e rinj që nuk dyshojnë të joshur nga të ardhura të larta

Në një rast të ngjashëm me të cilin u ballafaqua Gjykata e Lartë u zbulua se pasuritë financiare të klientëve kishin qenë subjekt i anulimit të pronësisë midis dy kompanive të investimeve të lidhura me njëra-tjetrën, Alfa dhe Beta, me burimet ekonomike të klientëve të kompanisë Alfa të përdorura për operacionet e "rimbursimit" të klientëve të kompanisë Beta dhe kjo u bë në mungesë të ndonjë prove që klientëve u ishte dhënë informacion në lidhje me destinacionin e transaksioneve.

Arti. 21 paragrafi 1 shkronjë. b) TUF përcakton që në transaksionet e investimeve, palët e kualifikuara duhet të "informojnë qartë klientët, para se të veprojnë në emër të tyre, të natyrës së përgjithshme dhe / ose burimeve të konfliktit të interesit" dhe për këtë arsye, ekzistenca e përfunduar e pëlqimit të klientëve përdorimi i instrumentet financiare dhe mjetet likuide, nuk përjashtuan, sipas Gjykatës së Lartë, atribuimin e aseteve të subjektit në likuidimin e detyrueshëm administrativ të pasurive të administruara nga ai, në çfarëdo mënyre që ato të merreshin, veçanërisht që nga përdorimi i panevojshëm i investitorëve letrat me vlerë ose paratë kanë çuar në konfuzionin e tyre në pasuritë e ndërmjetësit dhe përshtatshmërinë për t'u shpërqendruar.

Duhet të mbahet mend se përgjegjësia për krimin e falimentim për shpërqendrim kërkon verifikimin e disponueshmërisë, nga i akuzuari, të pasurive që nuk gjenden brenda ndërmarrjes dhe, për këtë arsye, zbritjen e garancisë nga kreditorët e pasurive aktuale.

Në çështjen e trajtuar, duke marrë parasysh që letrat me vlerë të klientëve të kompanisë Beta ishin bono praktikisht jolikuide me një vlerë nominale prej 200 milion euro, Gjykata e Lartë zbuloi se pagesat e bëra nga klientët ishin bërë vetëm në favor të Alfa kompania dhe jo kompania Beta. Prandaj, nga shuma totale prej afërsisht 225 milion euro e diskutuar si një e tërë përmes falimentimit mashtrues për shpërqendrim, kapitali "i mbrojtur" i klientëve të Beta, i barabartë me afërsisht 200 milion euro, duhej të hiqej .

Prandaj, shumica e "letrave me vlerë të pretenduara" të menaxhuara nga kompania Beta, duke qenë vetëm një krijim artificial i të akuzuarit, duhej të konsideroheshin inekzistente për sa i përket vlerës aktuale ekonomike, prandaj të mos qenit në gjendje të jetë objekt i shpërqendrimit dhe duke eleminuar kështu elementin objektiv të krimit.

Gjykata në fakt e anuloi dënimin në këtë pikë me kërkesë për një gjykim të ri.

sqShqip