fbpx

Ligji ndëshkimor

diritto penale

Ekspertë në të Drejtën Penitenciare

Avokati Gianfranco Rotondo është i përgatitur mirë në ligji penitenciar e cila është ajo degë e e drejta penale i cili rregullon ekzekutimin e dënimit me burg dhe aktivitetet që lidhen me botën e burgut si dhe mbron i të drejtat e njeriut i të paraburgosurve para Gjyqësorit Mbikëqyrës dhe Gjykatës Evropiane të Të drejtat e njeriut.
Profesionistët e Firma laboratorike merren me zbatimin penal dhe masat alternative - prova e provës deri në sherbimet sociale gjithashtu për narkomanët dhe alkoolistët, gjysmëliria, lirimi i parakohshëm, paraburgimi në shtëpi - dhe përfitimet nga burgu, krime impedimentale, grumbuj, leje shpërblimi, masa sigurie dhe aktivitete sociale të të burgosurve për riintegrimin e tyre në territor.

Pro Veritoni Opinionin Online

Konsultohuni me një avokat në internet për ndihmë juridike shumë të specializuar në cilëndo prej subjekteve të renditura.
Zgjidhni llojin e mendimit, ari ose argjendi, bazuar në urgjencën tuaj:

© Copyright 2020. nga LEGALINK SOCIETÀ NDÀRMJET avokatëve një shoqëri me aksioner të vetëm

sqShqip