fbpx

E drejta civile

diritto civile

Ekspertë në të Drejtën Civile

Avokatët e Lab Firm ofrojnë ndihmë në çështjet civile, si në fazën gjyqësore dhe atë jashtëgjyqësore, duke iu referuar veçanërisht mosmarrëveshjeve kontraktuale të përgjegjësisë civile (që rrjedhin nga kontratat dhe llojet e tjera të transaksioneve ligjore) si dhe jashtëkontraktore (në lidhje me kompensimin e dëmtimi nga veprimet e paligjshme, për shembull aksidentet rrugore ose nga përgjegjësia mjekësore dhe shëndetësore), si dhe në kontratat e konsumatorëve (shërbimet, telefonia, transporti tokësor ose detar), por edhe në çështjet e bashkëpronësisë dhe rimëkëmbjes së kredisë.

LabFirm ofron ndihmë juridike në të drejtën e korporatave dhe të drejtën tregtare, për krijimin, kontrollin, shpërbërjen dhe likuidimin e kompanive, marrëdhëniet e aseteve midis aksionerëve, transaksione të jashtëzakonshme të korporatave, përgjegjësinë e korporatave, kontratat midis kompanive dhe menaxhimin e krizave të biznesit, madje edhe në një nivel ndërkombëtar.

Pro Veritoni Opinionin Online

Konsultohuni me një avokat në internet për ndihmë juridike shumë të specializuar në cilëndo prej subjekteve të renditura.
Zgjidhni llojin e mendimit, ari ose argjendi, bazuar në urgjencën tuaj:

© Copyright 2020. nga LEGALINK SOCIETÀ NDÀRMJET avokatëve një shoqëri me aksioner të vetëm

sqShqip