fbpx

Termat dhe Kushtet

 1. Objekt

Seksioni KONSULTANC ON ONLINE në faqen labfirm.it menaxhohet plotësisht dhe në mënyrë të pavarur nga profesionistë të cilët veprojnë në mënyrë të pavarur nga Legalink, një kompani mes avokatëve me shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me aksioner të vetëm (në tekstin e mëtejmë referuar edhe si "Legalink"). Përdoruesit i kërkohet të konsultohet periodikisht me Kushtet e Përdorimit për të kontrolluar për çdo ndryshim. Përdorimi i Faqes pas publikimit të ndryshimeve do të përbëjë pranimin e ndryshimeve të tilla nga përdoruesi. Termi "Përdorues", i përdorur më poshtë, tregon personat fizikë dhe juridikë që hyjnë në këtë faqe për çfarëdo arsye. 

 1. Përdorimi i Faqes

Faqja mund të përdoret vetëm për qëllime personale dhe jo-komerciale dhe për përdorimet e lejuara me ligj nga personat që kërkojnë këshilla juridike edhe nga avokatët e palëve të treta të cilët veprojnë në mënyrë të pavarur nga Legalink duke dhënë mendime të verifikuara. Legalink nuk është përgjegjës për vërtetësinë e deklaratave të bëra nga profesionistët në lidhje me aftësitë e tyre profesionale aktuale dhe cilësinë e shërbimit të ofruar prej tyre dhe kohën e ofrimit të shërbimit.

 1. Detyrimet e përdoruesit

Përdoruesi është përgjegjës për pasojat që mund të lindin nga futja e të dhënave, informacionit dhe materialit të çdo lloji në Faqen. 

Si pasojë, Përdoruesi do ta mbajë Kompaninë të padëmshme nga dhe kundër çdo përgjegjësie dhe pasoje të dëmshme, duke përfshirë pa përjashtim tarifat ligjore të shkaktuara nga Kompania si rezultat i veprimeve ligjore që rezultojnë nga shkeljet nga Përdoruesi të detyrimeve të lartpërmendura.

Kompania ruan të drejtën të dëbojë Përdoruesit dhe të ndalojë hyrjen e tyre të mëvonshme në Sajt, ku këta të fundit janë përgjegjës për shkeljet e kushteve kontraktuale ose dispozitave ligjore.

 1. Të dhënat personale të përdoruesit

Kur Përdoruesi hyn në procedurën e regjistrimit në Faqen tonë, atij i kërkohet t'i sigurojë Kompanisë disa të dhëna personale (në tekstin e mëtejmë "Të Dhënat Personale"). Në lidhje me përpunimin e të dhënave personale nga kompania, përdoruesit i kërkohet të referohet në politikën e privatësisë të treguar në sit. Në këtë drejtim, ne theksojmë se pëlqimi për përpunimin e të dhënave personale për qëllime që lidhen me shërbimet e ofruara në sit është një kërkesë e nevojshme për regjistrim dhe për përdorimin e shërbimeve të ofruara nga faqja.

 1. Regjistrimi

Gjatë procedurës së regjistrimit, Përdoruesit i kërkohet të vendosë një adresë emaili dhe të tregojë zonën ligjore për të cilën kërkohet këshilla dhe të kontaktojë Legalink përmes numrit të whatsapp në portal me një mjet të veçantë për të identifikuar zonën ligjore për të cilën është e interesuar konsultimi. Nuk lejohet përdorimi i emailit të një përdoruesi tjetër pa lejen dhe pëlqimin e qartë të pronarit të ligjshëm. Legalink nuk do të jetë në asnjë mënyrë përgjegjës për çdo humbje ose dëm të shkaktuar nga dështimi i përdoruesit për të përmbushur këto detyrime. Çdo përdorim abuziv, mashtrues ose ilegal është shkaku i anulimit të menjëhershëm të kërkesës në diskrecionin e vetëm të Legalink pa paragjykuar ushtrimin e ndonjë veprimi juridik nga palët e autorizuara. Përdoruesi është i vetëdijshëm se ai duhet të jetë së paku 18 vjeç të moshës për të hyrë në përfitimet edhe nëse njerëzit e të gjitha moshave mund të kenë të njëjtat qasje. Të miturit nën moshën 18 vjeç duhet të ndihmohen dhe autorizohen nga ata që ushtrojnë autoritetin prindëror.

Përdoruesi mund të anulojë llogarinë e tij në çdo kohë duke dërguar një email në info@labfirm.it.

 1. Përgjegjësia 

Legalink ofron mundësinë që Përdoruesit të marrin këshilla të verifikuara nga një profesionist i pavarur. Legalink nuk mund të mbahet në asnjë mënyrë përgjegjës për çdo dëm të pësuar nga Përdoruesi si rezultat i shërbimit ose mos-shërbimit të rezervuar përmes Faqes ose për vonesa nga profesionisti në ofrimin e shërbimit. Ata që konsultohen dhe përdorin Faqen marrin përsipër të gjitha rreziqet në lidhje me marrëdhëniet me profesionistë individualë.

Legalink nuk është në asnjë mënyrë përgjegjës për vendimet e marra nga Profesionistët.

Legalink nuk është i përfshirë dhe nuk mund të përfshihet në marrëdhëniet midis Përdoruesve dhe profesionistëve të palëve të treta edhe nëse ata vijnë nga Faqja; prandaj, në rast se lindin mosmarrëveshje midis Përdoruesve dhe profesionistëve, Kompania nuk do të mbajë përgjegjësi për çdo dëm që Përdoruesi duhet të pësojë si rezultat i punës së Profesionistëve. Përdoruesi pranon se Legalink nuk mund të mbahet përgjegjës për ndonjë dëm të çdo natyre, qoftë kontraktuale apo jashtëkontraktore, që rrjedh nga aktivizimi ose përdorimi i shërbimeve të ofruara në sit dhe / ose nga ndërprerja e funksionimit të vetë sitit, për ndonjë shkak, përfshirë prishjen e linjave telefonike, energjinë elektrike, dhe mbingarkesat ose ndërprerjet e rrjeteve botërore ose ndërkombëtare.

 1. Klauzola e dëmshpërblimit

Përdoruesi deklaron dhe garanton që të dëmshpërblejë dhe mbajë Legalink, përfaqësuesit e tij dhe punonjësit e tij të padëmshëm nga çdo detyrim që mund të lindë kundër tyre në lidhje me përdorimin e Faqes nga Përdoruesi.

 1. Ekzekutimi i detyrës

Legalink nuk është në asnjë mënyrë përgjegjës për ekzekutimin e saktë të detyrës nga Profesionisti ekzekutues dhe shprehimisht heq dorë nga çdo përgjegjësi. Përdoruesi shprehimisht dhe pa rezerva dëmshpërblen Legalink nga çdo kërkesë për rimbursim dhe / ose kthim të të gjithë ose një pjese të çmimit të paguar, dhe nga çdo kërkesë për kompensim për dëmet, financiare ose të tjera, dhe për këtë arsye dëmshpërblen shprehimisht Legalink nga çdo kërkesë e një natyrë ekonomike për shkak të mosekzekutimit dhe / ose ekzekutimit të pasaktë dhe / ose ekzekutimit të pakënaqshëm të caktimit dhe / ose në çdo rast nga çdo dëm që rrjedh nga marrëdhënia profesionale e krijuar midis Përdoruesit dhe Profesionistit dhe palës së tretë dhe ekzekutuesit të caktim. Pala shprehimisht deklaron se pranon dhe bie dakord që çdo kërkesë për rimbursim dhe kthim të tërësishëm ose të një pjese të çmimit të paguar ose për kompensim të dëmeve, qoftë financiare apo jo, duhet t'i adresohet vetëm, në format e parashikuara me ligj, Profesionist që ekzekuton detyrën. Asnjë kërkesë për ndërhyrje ose mbështetje nuk i takon Legalink në rast konflikti midis ekzekutuesit profesional të palës së tretë dhe Përdoruesit për shkak të mosekzekutimit ose ekzekutimit të gabuar të detyrës profesionale edhe nëse mund të ketë shkaktuar përgjegjësi ose dëme profesionale ose etike. të çdo lloji, financiar ose tjetër, detyrimi i të cilit për kompensim do të mbetet i atribuuar vetëm Profesionistit ekzekutues. Pala shprehimisht dhe pa rezerva deklaron se i ka kuptuar dhe pranuar të gjitha klauzolat e përshkruara.

 1. Lidhje me faqe të tjera

Faqja mund të përmbajë lidhje me faqe të tjera. Legalink nuk është në asnjë mënyrë përgjegjës për përmbajtjen e këtyre faqeve: Prandaj, Kompania nuk jep asnjë garanci në lidhje me përmbajtjen dhe saktësinë e materialit në faqet e lartpërmendura. Nëse Përdoruesi vendos të hyjë në faqet që kanë një lidhje, një qasje e tillë do të bëhet nën përgjegjësinë e tij të vetme.

 1. Kohëzgjatja dhe përfundimi i marrëdhënies

Përdoruesi pranon që Kompania, sipas gjykimit të saj, mund të shkëpusë llogarinë e Përdoruesit ose të ndërpresë përdorimin e shërbimit në çdo kohë, me njoftim me shkrim me postë elektronike. Kompania ruan të drejtën të deklarojë që kjo kontratë e ndërprerë me komunikim me shkrim t'i dërgohet Përdoruesit përmes postës elektronike, në rast se Përdoruesi ka dështuar në një nga detyrimet e këtyre Kushteve të Përgjithshme.

 1. Ligji në fuqi dhe gjykata kompetente

Këto Kushte të Përgjithshme dhe marrëdhëniet midis Legalink dhe Përdoruesit rregullohen nga ligji italian. Të gjitha mosmarrëveshjet që mund të dalin nga kjo kontratë do t'i kalojnë juridiksionit ekskluziv të Gjykatës së Barit.

 1. Ruajtja dhe kuptimi i Kushteve dhe Kushteve të përdorimit të shërbimit

Përdoruesi deklaron shprehimisht se i ka lexuar, rilexuar, kuptuar, pranuar, fituar dhe mbajtur këto Kushte dhe kushte të përdorimit dhe në veçanti të ketë lexuar dhe pranuar me kujdes të gjithë artikujt dhe në veçanti artikujt 1, 6, 7, 8, 9.

Përdoruesi shprehimisht deklaron se i ka marrë këto Kushte dhe Kushte të Përdorimit në emailin e tij të treguar në kohën e regjistrimit dhe se ai ka lexuar, rilexuar, kuptuar, pranuar, marrë dhe mbajtur të gjithë termat dhe kushtet e përdorimit.

sqShqip