fbpx

Regulamin

 1. Obiekt

Sekcja DORADZTWO ONLINE na stronie labfirm.it jest w pełni i niezależnie zarządzana przez profesjonalistów działających niezależnie od Legalink, spółki pomiędzy prawnikami z ograniczoną odpowiedzialnością z jedynym udziałowcem (zwanej dalej również „Legalink”). Użytkownik jest zobowiązany do okresowego sprawdzania Warunków korzystania w celu sprawdzenia ewentualnych zmian. Korzystanie z Serwisu po opublikowaniu zmian będzie oznaczało akceptację tych zmian przez użytkownika. Użyty poniżej termin „Użytkownik” oznacza osoby fizyczne i prawne, które uzyskują dostęp do tej Witryny z dowolnego powodu. 

 1. Korzystanie z Witryny

Witryna może być wykorzystywana wyłącznie do celów osobistych i niekomercyjnych oraz do celów dozwolonych przez prawo przez osoby poszukujące porady prawnej również od prawników zewnętrznych, którzy działają niezależnie od Legalink, wydając opinie pro veritate. Legalink nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość oświadczeń składanych przez profesjonalistów dotyczących ich rzeczywistych umiejętności zawodowych oraz jakości świadczonej przez nich usługi i terminu realizacji usługi.

 1. Obowiązki użytkownika

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za konsekwencje, jakie mogą wyniknąć z umieszczenia na Stronie danych, informacji i materiałów wszelkiego rodzaju. 

W związku z tym Użytkownik zwolni Spółkę z odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności i szkodliwych konsekwencji, w tym bez wyjątku kosztów prawnych poniesionych przez Spółkę w wyniku czynności prawnych wynikających z naruszenia przez Użytkownika powyższych obowiązków.

Spółka zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkowników i zakazania im późniejszego dostępu do Witryny, w przypadku gdy ci ostatni są odpowiedzialni za naruszenie warunków umownych lub przepisów prawa.

 1. Dane osobowe użytkownika

Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do procedury rejestracji w naszej Witrynie, jest proszony o podanie Spółce niektórych danych osobowych (dalej „Dane osobowe”). W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przez Spółkę, Użytkownik proszony jest o zapoznanie się z Polityką Prywatności wskazaną na stronie. W tym zakresie zwracamy uwagę, że zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych w celach związanych z usługami świadczonymi w Serwisie jest warunkiem koniecznym rejestracji i korzystania z usług oferowanych przez Serwis.

 1. Rejestracja

Podczas procedury rejestracji Użytkownik jest proszony o podanie adresu e-mail i wskazanie obszaru prawnego, w którym jest proszona o poradę, oraz o skontaktowanie się z Legalink za pośrednictwem numeru WhatsApp na portalu ze specjalnym narzędziem do identyfikacji obszaru prawnego, którym jest zainteresowany ordynacyjny. Zabronione jest korzystanie z poczty e-mail innego użytkownika bez wyraźnej zgody i zgody prawowitego właściciela. Legalink nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez użytkownika tych zobowiązań. Każde nadużycie, oszukańcze lub niezgodne z prawem użycie jest przyczyną natychmiastowego anulowania wniosku według wyłącznego uznania Legalink bez uszczerbku dla wykonywania jakichkolwiek czynności prawnych przez uprawnione strony.Użytkownik jest świadomy, że musi mieć ukończone 18 lat , aby uzyskać dostęp do świadczeń, nawet jeśli osoby w każdym wieku mogą z nich korzystać. Osoby niepełnoletnie poniżej 18 roku życia muszą korzystać z pomocy i upoważnienia osób sprawujących władzę rodzicielską.

Użytkownik może w każdej chwili zlikwidować swoje konto, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@labfirm.it.

 1. Odpowiedzialność 

Legalink oferuje Użytkownikom możliwość otrzymania pro veritate porady od niezależnego profesjonalisty. Legalink nie może w żaden sposób ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku usługi lub niewykonania usługi zarezerwowanej za pośrednictwem Witryny lub za opóźnienia w świadczeniu usługi przez profesjonalistę. Osoby konsultujące i korzystające z Witryny ponoszą wszelkie ryzyko związane z relacjami z poszczególnymi profesjonalistami.

Legalink w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez Profesjonalistów.

Legalink nie jest zaangażowany i nie może być zaangażowany w relacje między Użytkownikami a osobami trzecimi, nawet jeśli pochodzą ze Strony; dlatego w przypadku powstania sporów między Użytkownikami a profesjonalistami, Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które Użytkownik powinien ponieść w wyniku pracy Specjalistów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Legalink nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody jakiegokolwiek rodzaju, umowne lub pozaumowne, wynikające z aktywacji lub korzystania z usług oferowanych na Stronie i/lub z przerwania działania samej Strony, z jakiejkolwiek przyczyny, w tym awarii linii telefonicznych, elektryczności, przeciążeń lub przerw w sieciach światowych lub międzynarodowych.

 1. Klauzula odszkodowania

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że zwolni Legalink, jego przedstawicieli i pracowników z wszelkich zobowiązań, które mogą powstać wobec nich w związku z korzystaniem z Witryny przez Użytkownika.

 1. Wykonanie zadania

Legalink w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie zlecenia przez wykonującego go Profesjonalistę i wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności. Użytkownik wyraźnie i bez zastrzeżeń zwalnia Legalink z wszelkich żądań zwrotu i/lub zwrotu całości lub części zapłaconej ceny, a także z wszelkich żądań odszkodowania za szkody finansowe lub inne, a zatem wyraźnie zwalnia Legalink z wszelkich żądań. o charakterze gospodarczym ze względu na niewykonanie i/lub nieprawidłowe wykonanie i/lub nienależyte wykonanie cesji i/lub w każdym przypadku z powodu jakiejkolwiek szkody wynikającej ze stosunku zawodowego nawiązanego między Użytkownikiem a Profesjonalistą będącym osobą trzecią i wykonawcą zadanie. Strona wyraźnie oświadcza, że akceptuje i zgadza się, że wszelkie żądania zwrotu i zwrotu całości lub części zapłaconej ceny lub odszkodowania za szkody, zarówno finansowe, jak i inne, muszą być kierowane wyłącznie, w formach przewidzianych przez prawo, do Profesjonalista wykonujący zlecenie. Żadna prośba o interwencję lub wsparcie nie jest wymagana od Legalink w przypadku konfliktu między profesjonalnym wykonawcą testamentu strony trzeciej a Użytkownikiem z powodu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zlecenia zawodowego, nawet jeśli mogło to generować odpowiedzialność zawodową lub etyczną lub odszkodowanie wszelkiego rodzaju, finansowych lub innych, których zobowiązanie do rekompensaty zostanie przypisane wyłącznie Zawodowcowi wykonującemu zawód. Strona wyraźnie i bez zastrzeżeń oświadcza, że zrozumiała i zaakceptowała wszystkie opisane klauzule.

 1. Linki do innych stron

Witryna może zawierać linki do innych witryn. Legalink w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron: w związku z tym Spółka nie udziela żadnych gwarancji co do zawartości i dokładności materiałów na wyżej wymienionych stronach. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się na dostęp do stron, na których znajdują się odnośniki, taki dostęp będzie odbywał się na jego wyłączną odpowiedzialność.

 1. Czas trwania i zakończenie związku

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Firma może, według własnego uznania, odłączyć konto Użytkownika lub przerwać korzystanie z usługi w dowolnym momencie, za pisemnym powiadomieniem e-mailem. Spółka zastrzega sobie prawo do oświadczenia o rozwiązaniu niniejszej umowy w formie pisemnej, która zostanie przesłana Użytkownikowi za pośrednictwem poczty e-mail, w przypadku gdy Użytkownik nie wywiąże się z jednego z obowiązków wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków.

 1. Obowiązujące prawo i właściwy sąd

Niniejsze Ogólne Warunki oraz relacje między Legalink a Użytkownikiem podlegają prawu włoskiemu. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć z niniejszej umowy, zostaną przekazane wyłącznej jurysdykcji Sądu w Bari.

 1. Zachowanie i zrozumienie Regulaminu korzystania z serwisu

Użytkownik wyraźnie oświadcza, że przeczytał, ponownie przeczytał, zrozumiał, zaakceptował, nabył i zachował niniejsze Warunki użytkowania, a w szczególności uważnie przeczytał i zaakceptował wszystkie artykuły, a w szczególności artykuły 1, 6, 7, 8, 9.

Użytkownik wyraźnie oświadcza, że otrzymał niniejsze Warunki użytkowania na adres e-mail wskazany podczas rejestracji oraz że przeczytał, ponownie przeczytał, zrozumiał, zaakceptował, otrzymał i zachował wszystkie warunki użytkowania.

pl_PLPolski